ЕКОЛОГИЯ

 
Базелска конвенция
Грийнпийс
  На тази страница няма да има нищо радостно. Вярваме, че дори тези, които печелят от нещастието на другите някой ден ще направят нещо за да променят това. 
   БЛАЖЕНИ СА ВЯРВAЩИТЕ.
  Пирдоп, Златица и цялата природа около тях са замърсени и продължават да бъдат замърсявани с най-качествените отрови на света. Киселинните дъждове и арсена са всекидневие за местното население. Серния двуокис - "непродадената" сярна киселина е като заместител на въздуха всяка нощ. 
  НЯМА ДА СТРОЯТ НОВ ЕЛЕКТРОЛИТЕН ЦЕХ В ПИРДОП ДО 2002 Г. - в. Пари БРОЙ 274 - ПЕТЪК, 27 НОЕМВРИ 1998 г.
  Юнион Миниер преговаря с Норск Хидро за сярната киселина Надежда СЕМЕРДЖИЕВА
  UNION Miniere няма да строи нов електролитен цех в Пирдоп до 2002 г., съобщи изпълнителният директор на Юнион Миниер Пирдоп Мед Филип Ромбаут. Причините са в цикличния спад на цената на медта на световните борси. До 2002 г. ще работи старият цех за рафиниране на черна мед, като ще се повишава качеството и ще се правят опити продуктът да се регистрира на Лондонската метална борса. В момента в Пирдоп подготвят изграждане на депо за фаелитовия отпадък / 280 000 тона годишно/ на площадка в предприятието. Проблемът със сярната киселина ще се разреши, надява се г-н Ромбаут. Водят се преговори с Норск хидро дали Агрополихим ще продължи да изкупува киселината. Юнион Миниер има готовност да строи собствен терминал във Варна или Бургас за износ на 300 000 - 400 000 тона киселина годишно. Интересът към Асарел-Медет е заради суровинната обвързаност между двете фирми, обясниха от Юнион Миниер. Едва ли е възможно да се попадне под ударите на Закона за онкуренцията, ако купим Асарел-Медет, тъй като медта е борсова стока и Юнион Миниер доставя концентрат за Пирдоп от 9 фирми, сред които 2 български, прогнозира Филип Ромбаут. До 2001 г. дружеството трябва да завърши екологичната си програма 
  НУЖЕН Е ОТКРИТ ДИАЛОГ И РАЗУМНИ КОМПРОМИСИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ - в. КАМБАНА брой 34 (329) 13 - 19 ноември 1998г. 
  Благовест Костов - специалист екология, озеленяване и чистота в община Пирдоп, член на Гражданския екологичен съвет и един от учредителите на Асоциацията на еколозите от общините в България
  Преди седмица в Пирдоп се проведе обсъждане на доклад за ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда) на проекта за депониране на фаялитов отпадък в четири депа северозападно от сегашното хвостохранилище на обогатителната фабрика на МДК. Най-общо депонирането представлява изземване на фаялит от хвостохранилището и загробването му на четири места. Това дава възможност да се освободи обем във хвостохранилището и то да се експлоатира под вода, за да не става запрашаване. В представяния ни за обсъждане доклад обаче идеята не е ясна: говори се за депониране, за ями, за изкопи за времетраене, но не е ясно, че по същество това действие води до един по-нормален начин на експлоатация или на депониране на отпадъка. По силата на решението по основния ОВОС, които е по доклада ХАЧ за приватизация на МДК този хвост трябваше да се возци в хвостохранилище Бенковски. Това създава няколко проблема: разпрашаване при транспорта, натоварен трафик по пътищата, проблеми във взаимоотношенията между Юнион Миниер и стопанина на хвостохранилище Бенковски. 
  И хвостохранилището, и шламохранилището - основните елементи на старите екологични замърсявания, които трябва да решава Юнион Миниер, са част от технологичния процес. Всеки път, когато общината е поставяла екологични проблеми от МДК получаваме отговор: “Добре, но трябва да спре работа комбинатът”. Не може така да се изнудва населението. Екологията започва от мястото, където ще депонират и по някакъв начин ще стане изхвърлянето на отпадъка. Но собственикът на МДК трябва да си решава въпросите с технологията. Една от констатациите на Общинския съвет по този доклад на ОВОС е, че сред специалистите подготвили този доклад, липсва такъв, които да е лицензиран по съхранението и депонирането на отпадъците, поради което общото становище не може да бъде достатъчно компетентно. Съгласно закона за управление на отпадъците, отпадък е всяко вещество, получено при производствена или друга дейност, което няма последващо приложение. До момента в които фаялитът не се използва като друга суровина, тои е отпадък. От МДК могат да твърдят, че тои е суровина, но само на базата на сключени договори или документация за неговото възможно използване. Логично е, когато се говори за отпадък да има експерт по отпадъците. Основно на обсъждането се дебатираше по въпроса този отпадък дали е токсичен, опасен. Становището на общината е изготвено на основата на проучени документи: докладът ХАЧ, съпътстващия към него доклад на Световната банка и докладът за ОВОС върху земите и почвите в региона. Във всички тези докуменвти се твърди, че фаялитът има своето вредно въздействие. В предварителни разговори ние бяхме обърнали внимание на изготвителите на документите и три дни преди обсъждането те представиха становище на Института по хигиена. При съмнения дали даден продукт е опасен, съгласно параграф 4 на 153 постановление на МС от 1993г., което третира опасните отпадъци, се прави изследване от оторизиран орган- това е Националният институт по хигиена. И заключенията на специалистите от института е, че съдържащите се компоненти във феалита, като общо съдържание не са над нормата. Но как, след като желязото е дванадесет пъти над нормата, цинка- 6 пъти, а арсена, кадмият и селенът са на гранични стойности - има противоречие. Основният извод е, че отпадакът е неопасен и нетоксичен.В доклада на Световната банка по отношение на фаялита се казва, че за доказване на токсичноста на отпадъка не може да се съди по еднократно взета проба / какъвто е случаят с тази експертиза/, трябва да има изследвания и наблюдения по- дълго време. 
  Другият поставен от общината въпрос е, че с този проект не се решава бъдещото депониране на фаялита. Значи ние имаме пак едно временно решение. 
  Да речем, този обем, който ще се освободи в хвостохранилището, ще даде възможност за работа на МДК в рамките на година- две. А след това? Изграждане на хвостохранилище над шлаковия отвал е неприемливо за населението в района. 
  По принцип тези, които изготвят доклад за ОВОС, винаги дават някакви алтернативни предложения, не зависимо дали съществуват условия, дали има проекти. Това е показателно доколко те са запознати със случая и със самата идея, която осъществява проектът. В докладът за фаялита единствено е посочен, че общините печелят от намаления трафик. Но това не е достатъчно. Ние искаме да знаем съществува ли по-благоприятен терен, този терен къде е, за колко време може да се реши проблемът. 
  Становището на Общинският съвет е, че не приема доклада за ОВОС и се връща за доработка. Да ни се представи ясно идеята, че наистина засега това решение е по-благоприятно, интересува ни дали с него няма да се блокира бъдещ благоприятен за нас вариант. Трябва да се вземат предвид всички посочени от нас забележки. Ако бъде доказано категорично, че отпадъкът е опасен, има съответни технически решения, които трябва да се добавят към проекта. Гражданите по принцип ни подкрепят. Те искат да разберат ясно каква е ангажираността на ЮМ по проблемите на екологията. На обсъждането бяха поставени въпроси, свързани не толкова с депонирането, а и защо въобще се съхраняват отпадъци над града. Толкова крайни и категорични искания имаще и затова, защо този доклад не дава перспективата за решаването на проблема. На 18 ноември ще бъде експертният съвет в МОСВ, на който ще бъде представено становището на общината. Може да се сметне, че общата реакция на населението е негативна по осъществяването на проекта и да се запази досегашното действие-транспортирането до “Бенковски”. За мене е по- реалното и нормалното да се стигне до някакво депониране на отпадъка за да има нормална работа на хвостохранилището на МДК в рамките на двете години. Но важното е да е ясно какво ще се прави от тук на татък. Защото иначе хората наистина ще се настроят негативно към бъдещи деъствия на МДК. Искаме ясна стратегия и открит диалог по проблемите на екологията. 
  Юнион Миниер Пирдоп Мед приема оферти от строителни фирми - в. ПариБРОЙ 261 - ЧЕТВЪРТЪК, 12 НОЕМВРИ 1998 г.
      За изграждането на депо за складиране на отпадъци Юнион Миниер приема оферти от строителни фирми до 1 декември, съобщи агенция Балкан от предприятието. До момента 5 български строителни фирми са закупили тръжните документи.
      Средствата, които ще бъдат използвани за изграждане на депото, са част от заема в размер на 16 млн. долара, отпуснат от Световната банка на правителството за възстановяване на екологични щети в района на т.нар. синя лагуна. Изграждането на депо за складиране на отпадъци и почви от разрушаването на старите мощности на комбината е част от 3-годишната екологична програма на завода, която предвижда разходи в размер на 25 млн. USD. /ПАРИ/ 
  "ЯЗЪК ЗА ЯЙЦЕТО"
  ...Можем ли да оспорим гореказаното? Нали на същите причини - полутехника, полунаука, и професионална полуграмотност е жертва и нашия район. В самия край на ХХ век да продадеш на безценица предприятие като МДК, а после да разрешиш да се увеличи четири пъти нормата на замърсяване и да обречеш хората и цялата природа на бавно и сигурно отравяне, да разрешаваш неизгодни за страната ти производствени отклонения от договорените, да си затваряш очите, когато започва строителството на още по замърсяващи обекти и то в частни земи, да намаляваш и опрощаваш наложени глоби за екологично замърсяване, да искаш от общините при цялата тази обстановка да внасят пари и в държавния бюджет, когато се задъхват от липса на средства за най-елементарни нужди на населението - ТОВА КАКВО Е? 
  Или излиза, че ние сме предавани вчера, предавани и днес от своите, които извършиха сделката, потриха ръце и се оттеглиха. Останахме ние. Те знаят какви са причините - икономически (за собствена изгода), политически (за своята партия) или просто от невежество. Защото истински учените и умни хора се държат далеч от управлението на страната. Виновни сме и ние, защото в повечето случаи сме неми наблюдатели. Наблюдавахме безмълвно процеса на приватизацията и когато се продаваха акциите, сякаш не се отнасяше до нас, а сега ирезултатите от тези процеси. Централните медии отразиха широко "Сделката на годината", а сега пълно мълчание. И всички, които нямат кабелна телевизия и не могат да си купят в. "Регион прес", просто вдишват отровите, клатят глави и толкоз. Оставили сме всичко в ръцете само на кметовете, общинските ръководства, местните медии и отделните граждани. А трябва ли политическите организации да информират своите членове, има ли обществени организации, движения, клубове, фондации и пр., които да раздвижат населението и особено младата негова част, сегашните и бъдещите родители, да им кажат истината. Може пак да не успеем (в нашата държава всичко е възможно), но поне ще имат мъничко оправдание пред децата си в бъдеще. 
  Николай Хайтов завършва книгата си с една арабска поговорка: "Ако яйцето удари камъка - язък за яйцето. Ако камъкът удари яйцето - язък за яйцето!" Дано само някои не са си въобразили, че ние, хората сме "камъкът", а Природата - "яйцето"! 
  Дано и ние живеещите от Гълъбец до Козница не наблюдаваме процесите около нас безмълвно и със скръстени ръце. Защото сме само едно чупливо яйце!